Νέα Υόρκη, MOMA. Edgar Degas: A Strange New Beauty

“Ο Σύγχρονος Degas που δεν έχετε δει” The New York Times

BN-JP981_NYDEGA_P_20150729163748Ανακαλύψτε μια ριζοσπαστική πλευρά του Edgar Degas στην έκθεση που διερευνά τον ανήσυχο πειραματισμό του καλλιτέχνη. Με περισσότερα από 120 σπάνια μονοτυπίες, μαζί με τις σχετικούς πίνακες ζωγραφικής, σχέδια, παστέλ, sketchbooks και εκτυπώσεις, η έκθεση παρουσιάζει τον Degas στην πιο σύγχρονή του εκδοχή, συλλαμβάνοντας το πνεύμα της αστικής ζωής με την τολμηρή συμμετοχή των δυνατοτήτων της αφαίρεσης. Η έκθεση ερευνά τις τεχνικές καινοτομίες και το εύρος των θεμάτων του, από χορευτές σε κίνηση με την ακτινοβολία του ηλεκτρικού φωτός, γυναίκες σε προσωπικές τους στιγμές και μετεωρολογικές επιδράσεις στη φύση. Μην χάσετε αυτή την μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε αυτά τα εκπληκτικά έργα.25DEGASJP1-master1050-v3

“The Fireside” (1880-85) by Edgar Degas

 

 

Μέχρι τις 24 Ιουλίου 2016

Στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης: 11 West 53 Street New York, NY 10019-5497

www.moma.org

Share.

Comments are closed.

Personal Data Terms

“Our company through the contact form only asks for one name and email for any contact you make with us. This information will only be used for the communication and request you specify, and not for any other advertising approach. That further information you give us is at your own will and will be received directly from our company. Our site does not keep any data at its base or on the server that may be intercepted by third parties. At the same time, in order to ensure data transfer privacy, the company uses the SSL-128bit encryption protocol.

Your information will be retained for any correspondence for a reasonable period of 6 months and in the event of cooperation for the reasonable period laid down by the Greek Tax Law.

For more information, you can also visit the Terms of Use & Safety. “

×
Πολιτικη Προσωπικών Δεδομένων

«η εταιρία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας σας ζητάει μόνο ένα όνομα και ένα e-mail επικοινωνίας για οποιαδήποτε επαφή κάνετε με εμάς. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία και το αίτημα που μας ορίζετε και όχι για κάποια άλλη διαφημιστική προσέγγιση. Ότι περαιτέρω στοιχεία μας δώσετε είναι με ιδία βούληση και θα λαμβάνονται απ’ ευθείας από την εταιρία μας. Ο ιστότοπος μας δεν κρατάει κάποια δεδομένα στη βάση του ή στον server που μπορεί να υποκλαπούν από τρίτους. Παράλληλα για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν για την όποια αλληλογραφία μας για εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών και σε περίπτωση συνεργασίας για το εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζει ο ελληνικός φορολογικός νόμος.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και τους Όρους χρήσης & Ασφάλειας

×